Betegjogi képviselő

Magyarországon az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény, nemzetközi normákon alapulva foglalja össze a betegek jogait. Betegjogok alatt azon jogosultságok összességét kell érteni, amelyek megilletik mindazokat a személyeket, akik az egészségügyi szolgáltatást igénybe veszik. Az egészségügyi törvény a következő betegjogokat nevesíti:

 • a megfelelő szintű egészségügyi ellátáshoz való jog,
 • az emberi méltóság tiszteletben tartásához való jog,
 • a kapcsolattartás joga,
 • az intézmény elhagyásának joga,
 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • az önrendelkezéshez való jog,
 • az ellátás visszautasításának joga,
 • az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga,
 • az orvosi titoktartáshoz való jog.

A törvény alapelvként kezeli az egyén személyes szabadsághoz és önrendelkezéshez való jogát, amelyet csak az egészségi állapot alapján lehet korlátozni.

A betegek az ellátással, vagy a betegjogai érvényesülésével kapcsolatos panaszaikkal, észrevételeikkel, forduljanak Intézményünk vezetéséhez. Amennyiben jogos panaszaikra, észrevételeikre nem kapnak megfelelő választ, vagy érdemi intézkedést, írásban fordulhatnak a rendelőintézet betegjogi képviselőjéhez.

A területileg illetékes betegjogi képviselő:

Dr. LENGYEL INGRID
 

Telefonszáma: +36-20-489-9609

melyen elérhető hétfőtől csütörtökig 08:00-16:30 óra között, pénteken 08:00-14:00 óra között.

Fogadóóra helye, ideje: telefonos egyeztetést követően

E-mail: ingrid.lengyel@ijsz.bm.gov.hu

 

A jogvédelmi képviselő az Integrált Jogvédelmi Szolgálat munkatársa, az egészségügyi ellátó intézménytől független személy.

A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az IJSZ zöldszáma hívható: +36-80-620-055

On affairs of patients’ rights foreign language patients should contact the following phone number: +36-20-4899-614

Patienten vom Ausland können Informationen über Patientenrechte-Fragen an der Telephonnummer +36-20-4899-614 erhalten.

 

Integrált Jogvédelmi Szolgálat logója


1365 Budapest, Pf: 646.

E-mail: ijsz@ijsz.hu

http://www.ijsz.hu/

A betegjogi képviselő – törvényekben és a jogszabályokban meghatározott keretek között – védi a betegek jogait, segíti őket azok megismerésében és érvényesítésében.

A betegjogi képviselő tevékenysége során:

 • segíti a beteget jogai megismerésében, az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, annak megértésében, az azzal kapcsolatos megjegyzések, kérdések feltételében;
 • segít a betegnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását, mely megkeresésre az egészségügyi szolgáltató 30 napon belül köteles érdemben válaszolni (kivételt képez, ha a panasz orvoslásához más szerv vagy hatóság megkeresése szükséges, mely esetben 60 nap az ügyintézési határidő);
 • a beteg írásbeli meghatalmazása alapján - a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben - panaszt tehet az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és az eljárás során képviseli a beteget;
 • kapcsolatot tart – működési területén – az egészségügyi szolgáltatást nyújtókkal és fenntartóikkal, a térségi egészségszervezési pontokkal, az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal, a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervével és egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervével, a területi igazságügyi szakértői kamarákkal;
 • jogosult az egészségügyi szolgáltató területére belépni, iratokba betekinteni, az egészségügyi dolgozókhoz kérdést intézni;
 • rendszeresen tájékoztatja az egészségügyi dolgozókat a betegjogokra vonatkozó szabályokról, azok változásáról; különös figyelmet fordít a kiszolgáltatott helyzetben lévők betegjogi védelmére;
 • a felek közötti vita békés megoldására, egyezségre törekszik, melyet mediációval segít elő.

Az országos jogvédői hálózat keretében megyei illetékességgel működő betegjogi képviselők a fenti feladatokat az IJSZ által meghatározott, a jogvédelmi munkára vonatkozó szakmai feltételrendszer alapján látják el. Ebben a rendszerben került meghatározásra – többek között – a betegjogi képviselők fogadóóráinak rendje az egyes intézménytípusokban - elsősorban a fekvőbeteg intézményekben.

A szakmai feltételrendszer alapján a betegjogi képviselő a fekvőbeteg szakellátás mellett, a járóbeteg-szakellátás és az alapellátás szolgáltatásait igénybevevők számára is elérhető.